Mariliis Kolk
Ziņošana, klimata ietekmes projekti

Precīza, uz pierādījumiem balstīta un uzticama ietekmes uz vidi un klimatu kartēšana ir kļuvusi par pašsaprotamu mūsdienu uzņēmējdarbības vidi. Mariliis ir svarīgi, lai šie ziņojumi netiktu rakstīti birokrātiskā žargonā, lai savāktu virtuālus putekļus internetā. Tiem jābūt vienkāršiem un saprotamiem un jākalpo par noderīgu instrumentu, lai uzņemtos atbildību par mūsu vidi un sabiedrību.

Bakalaura grādu vides un biznesa vadībā iegūts Orhūsas Biznesa akadēmijā Dānijā un Tartu Universitātē iegūts maģistra grāds vides pārvaldībā un pielāgošanās klimata pārmaiņām.

Mariliis darba pieredze ir zinātnes žurnālistikā un tulkojumu veikšanā, kā arī vispārējās izglītības mācību materiālu radīšanā, kā arī publiskajā sektorā, kas viņai izpratni par to, kā sabiedrība iesaistās vides problēmjautājumu apspriedē un risināšanā.