Sustinere ühendab kolme oma ala professionaali. Teame, et informatsioon ei tähenda veel teadmisi. Teadmiste ainsaks allikaks on laiapõhjalised kogemused ning aastatepikkune praktika.

Siit leiadki ülevaate Sustinere meeskonna liikmete poolt tehtud projektidest aruandluse, jätkusuutliku ettevõtluse, ühiskondliku osaluse ja kliendikogemuse valdkonnas. 

* * * *

2018 aastal viisime läbi Kliendikogemuse Juhtimise Meistriklassi, kus osales 11 üheksa ettevõtte esindajat.  Kolm koolituspäeva, praktikutest koolitajad ja esinejad, väike grupp ja tähelepanu kõigile, hea võimalus vastastiku kogemuste jagamiseks. Lisaks personaalne kohtumine kus saab just osaleja ettevõtte vajadustele keskenduda. Tagasiside oli koolituspäevadele hea: soovitusindeks/NPS 90.  Osalejate tagasiside:
  • Jaanus Nieländer; United Motors juhatuse liige: "Väga kasulik, hästi läbi viidud, head külalisesinejad ning väga põnevad kaasõpilased."
  • Toivo Aalja; Lilleoru MTÜ juhatuse liige: "Suur väärtus oli näha ja kuulda erinevate ärivaldkondade inimeste praktilisi lahendusi, nendega koosolemist. Eriti head olid kutsutud külalisesinejad, mis andsid täiendavat mõõdet Sustinere poolt kokkupandud sisule." 
  • Gerli Kaljuvee; OÜ Elektrilevi protsessijuht: "Väärtus seisneb just erinevate ettevõtete kogemust kuulates ja ise jagades. "
  • Inge Palgi; Audit Partner OÜ juhataja ja vandeaudiitor:"Väike grupp, elav arutelu, kogemuste jagamine oli aktiivne."
  • Maria Otsa; Benu apteegi jaekaubanduse arendusjuht: "Koolitus oli väga huvitav ning teema lai, seega oleks võinud olla veel 1 koolituspäev."

Aitasime Ekspress Meedia Levi üksusel läbi mõelda ja uuendada üksuse siseseid teeninduse kokkuleppeid. Töö tulemusena sõnastasime üksuse siseselt teeninduslubaduse ning uuendasime teenindusstandardeid. (2018)

Kaia Otsa, (Ekspress Meedia; Levi üksuse tellimis- ja teenindusvaldkonna juht)
"Toimunud protsessi tulemusena on töötajad hakanud rohkem jälgima teeninduse nelja sammu ringi mille tulemusena on neil lihtsam välja selgitada konkreetse kliendi vajadused. Inimesed esitavad julgemalt täpsustavaid küsimusi klientidele nii kõne kui kirjakontaktide puhul.
Koostöös Katriga vaatasime üle teeninduse lubaduse kliendile, mida klient ootab kontaktis Ekspress Meediaga. Toimunud töötoad olid mõtestatud, hästi ette valmistatud korraldaja poolt ning osalejad mõtlesid avatult ning aktiivselt kaasa."

Sustinere meeskond aitas värskendada ettevõtte 2016 aastaraamatu jätkusuutlikkuse osa sisu GRI G4 suuniste kohaselt - võtmeisikute intervjuud, materjalide analüüs. (2017)

2017 aastaraamatu koostamist toetasime ühiskondliku vastutuse osa mõõdikute uuendamisel - üleminek GRI standardile. (2017-2018) 

Koostasime Ekspress Grupi 2017 aastaaruande ühiskondliku vastutuse osa - aruande struktuuri täiendamine (sh lisateemade ja -mõõdikute valik), intervjuud grupi ettevõtetes sisu kogumiseks üle Baltikumi, tekstide kirjutamine. (2017-2018)

Pirje Raidma, (Ekspress Grupp AS, finantsjuht)
"Meie koostöö aastaaruande koostamisel sujus väga hästi. Sustinere tiimist oli väga palju kasu, et olemasolev hea tava ühte tervikusse koguda ja avalikult presenteerida. Üksi tehes oleks see olnud kordades raskem. On huvitav, et ettevõtte sees olime oma saavutuste osas tagashoidlikumad kui väljapoole rääkides. Just seetõttu tasub kaasata välist partnerit, kes teemat tundes aitab kõrvaltvaatajana vajaliku materjali kokku koguda ning näha unikaalsena seda, mis endal enam silma ei hakka."

Sustinere meeskond analüüsis ettevõtte jätkusuutliku ettevõtluse valdkonna hetkeolukorda, toetas vastutustundliku ettevõtluse indeksi täitmisel ning andis soovitused valdkonna edasiseks arendamiseks. (2017)

Argo Saul, (Nordic Houses KT OÜ tegevjuht):

"Sustinere tabas hästi ära meie ettevõtte ärivajaduse ning leidis meiega kiiresti ühise keele. Sustinere oli meie jaoks suunanäitaja, kes töötas eesmärgistatult algusest lõpuni ning tegi kõrvaltvaatajana väärt tähelepanekuid, mis andsid meile tugeva positiivse tõuke edasisteks tegevusteks".
Sustinere meeskond aitas analüüsida ja kaardistada jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad, töötas välja struktuuri ja mõõdikud teemade kajastamiseks aastaaruandes ning nõustas 2016. aasta aruande koostamisel ettevõttepoolset vastutajat. (2016-2017).

Harju Elektri 2017. aasta raporti loomisel kirjutasime GRI standardit järgides valmis ühiskondliku vastutuse osa - tekstid, mõõdikud, näited. (2017-2018)
Koostasime Nordeconi 2017 aastaaruandesse ühiskondliku vastutuse osa sisu (GRI standardi järgi) - intervjuud kontserni ettevõtetes, tekstid ja mõõdikud. (2017-2018) 
Koostasime BaltCapi 2017. aasta ESG aruande (Environmental, Social, Governance), mis kajastab 31 portfellifirma tegevust ja ühiskondlikku mõju. (2018)

Juhtisime ka BaltCapi vastutustundliku käitumise põhimõtete (The Code of Responsible Behaviour) koostamise protsessi. (2017)

Martin Kõdar, BaltCapi juhtivpartner:
"Sustinere tiimi liikmetega on meil olnud suurepärane pikaajaline koostöö. Tegu on vaieldamatult Baltikumi suurimate vastutustundliku ettevõtluse kogemustega inimestega."Sustinere meeskond aitas koostada sisu ühiskondlike, keskkonnaalaste, töökeskkonna ja ausa äritegevuse teemade kajastamiseks aastaaruandes. (2017).

Lilian Nõlvak, Baltika Grupi kommunikatsioonijuht:

"Sustinere aitas küsida kõige tähtsamaid küsimusi ja leida nendele vastused. Kõige väärtuslikumad küsimused olid aga need, millele vastamise osas veel pingutama peame. Suureks abiks olid ka Sustinere meeskonna põhjalikud teadmised rahvusvahelise moetööstuse toimimisest, paindlikkus ja suurepärased koostööoskused".
Viisime rahvusvahelise suurkorporatsiooni kahes Eesti üksuses juhtidele ja võtmeisikutele läbi eetika- ja käitumiskoodeksit puudutavate kaasuste arutelul põhinevad töötoad. (2017)* * * *


Meie meeskonnaliikmed on varasemalt juhtinud järgmisi projekte:


Marko Siller aitas analüüsida ja kaardistada jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad, töötas välja struktuuri ja mõõdikud teemade kajastamiseks aastaaruandes ning nõustas aruande koostamisel ettevõttepoolset vastutajat. (2016-2017).


Marko Siller aitas analüüsida ja kaardistada jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad, sh juhtides võtmeisikute töötuba. (2016).

Andrus Ossip, Eesti Liinirongide juhatuse esimees:
"Kõik teemad ja kogu programm olid meile väga vajalikud. Enim kasu oli jätkusuutlikkuse teema põhjalikust käsitlemisest, saime tugeva teoreetilise baasi. Marko  julgustas meid eelkõige küsima ning avatult rääkima ja arutama nendel teemadel, saamaks aru, mis oleks just meie puhul see õige ja hea. Soovitan sama kõigile ettevõtetele, kes soovivad sügavamalt mõista või juba tähtsustavad enda jaoks olemaks jätkusuutlik ja vastutustundlik ettevõte".


Marko Siller aitas analüüsida ja kaardistada jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad, sh juhtides võtmeisikute töötuba. (2016).

Kalle Kukk, Eleringi strateegiajuht: "Koostöö Markoga andis uue, senisest palju laiema vaate jätkusuutlikule/vastutustundlikule ettevõtlusele, tekitades meie ettevõttes ka omajagu sisemisi diskussioone".


Marko Siller juhtis kolme keskkonnaalase ja sotsiaalse due diligence-i läbiviimist tootmise, meditsiiniteenuste ja jäätmekäitluse ettevõtetes EBRD nõuete kohaselt. (2015-2016).

Martin Kõdar, BaltCapi juhtivpartner:

"Marko oli valmis meie vajadusele kiirelt reageerima ja tegutses kitsas ajaraamis nii, et saime teda täielikult usaldada. Saime lõpptulemusena hinnangu ja kindlustunde meie jaoks olulistes küsimustes, mida olime palunud, võib-olla isegi põhjalikumalt, kui ootasime. Ta kombineeris ühtseks tervikuks meie poolt seatud rahvusvaheliste nõuete järgimise ning enda kohaliku seadusandluse ja olukorra tundmise. Julgen soovitada partneriks Markot, suurima kogemusega CSR/vastutustundliku ettevõtluse spetsialisti Eestis,  kui soovite tuvastada riske ja leida kasvuvõimalusi äri puudutavates töökeskkonna, ühiskondlikes- ja keskkonnateemades".


Marko Siller aitas analüüsida ja kaardistada jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemasid (sh veebiküsimustiku ettevalmistus ja analüüs, huvigruppide fookusgrupi läbiviimine), valmistas ette töövahendid juhtkonna töötoa jaoks ning nõustas jätkusuutlikkuse aruande ja mõõdikute süsteemi arendamist GRI G4 suuniste kohaselt. (2015).

Luulea Lääne, Tallinki Grupi kommunikatsioonidirektor 2006-2017:
"Marko näol oli meile ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande kaasajastamisprotsessis ja GRI standardile üleviimisel palju abi. Tema kompetents ja ka järjepidevus vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas on igati tugevad ning koostöö sujuv".

Marko Siller viis läbi valdkonnajuhtide töötoa ja personaalse nõustamisprogrammi ühiskondliku vastutuse teemat koordineerivale töötajale. (2015).


Marko Siller nõustas 80 osalejaga huvigruppide ootuste kaardistamise foorumi ettevalmistamist ja tegi avaettekande, viis läbi huvigruppide ootuste analüüsi ning juhtis ettevõtte jätkusuutlikkuse aastaaruande struktuuri ja mõõdikute süsteemi arendamist GRI G4 suuniste kohaselt. (2015).


Marko Siller tegi võrdlusanalüüsi põhjal ettepanekuid jätkusuutlikkuse teemade ja mõõdikute kajastamiseks ettevõtte tegevusaruandes. (2015).


Marko Siller tutvustas jätkusuutliku ettevõtluse olemust, globaalseid trende ja arenguid ettevõtte Baltikumi tasandi meeskonnapäevadel. (2015).

Heigo Kaldra, Manpoweri Baltikumi tegevjuht
"Marko on pühendunud noor tegija, kelle sisemine jõud aitab saavutada häid tulemusi. Ettevõtete jätkusuutlikkuse teemale keskendumine annab talle minu meelest suurepärase platvormi ärisektori tuleviku väljakutsetega tegelemisel. Lisaks on ta hea suhtleja ning tulemustele orienteeritud".

Maris Ojamuru viis Ericsson Eesti võtmetöötajatele läbi töötoa huvigruppide kaardistamise, kaasamise ja ootuste analüüsimise teemal. (2014).