ANDMEBAASI KASUTUSTINGIMUSED

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „Tingimused") reguleerivad Sustinere OÜ-le („Teenusepakkuja“) kuuluva andmebaasi kasutamist, mis on kättesaadav https://sustinere.ee/kasutustingimused (edaspidi „Andmebaas"). Tingimused sätestavad õigused, kohustused ja piirangud seoses Andmebaasi kasutamisega. Andmebaasi kasutamisega kinnitate, et olete tutvunud ja nõustunud käesolevate Tingimustega.

1. Andmebaasi kasutamine

1.1 Teenusepakkuja annab teile õiguse kasutada Andmebaasi Regionaal ja Põllumajandusministeeriumi põllumajandusettevõtete süsiniku jalajälje hindamise tööriistas tasuta, muul juhul  (sh kommertseesmärkide nimel) tasu eest nagu toodud Teenusepakkujaga sõlmitud eraldiseisvas pooltevahel läbiräägitud lepingus või selle puudumisel Teenusepakkuja veebilehel. Andmebaasi toodud andmeid kasutades tuleb selgelt ja arusaadavalt viidata Teenusepakkujale ja Andmebaasile kui allikatele. 

2. Intellektuaalomandiõigused

2.1 Kõik intellektuaalomandiõigused, sealhulgas autoriõigused, kaubamärgid ja kõik muud varaõigused seoses Andmebaasiga on Teenusepakkuja ainuomandis.

2.2 Andmebaasi või selles toodud andmeid ei tohi ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta reprodutseerida, avaldada, võimaldada selle taaskasutust, luua sellest tuletatud teoseid, selle sisu üle kanda ega müüa. Selguse mõttes võib alati pöörduda küsimusega aadressile: info@sustinere.ee.

3. Vastutuse piirang

3.1 Andmebaas esitatakse "olemasoleval kujul" (as-is), ilma igasuguste väljendatud või vaikimisi garantiideta andmete täpsuse, usaldusväärsuse või sobivuse kohta mingiteks konkreetseteks kasutusotstarveteks.

3.2 Teenusepakkuja ei ole vastutav otseste või kaudsete kahjude eest, mis tekivad Andmebaasi kasutamisest või sellega seotult.

3.3 Võimalik kahjude eest vastutab Teenusepakkuja vaid teie poolt talle tasutud teenustasu ulatuses.

4. Muud tingimused

4.1 Käesolevad Tingimusedalluvad ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusele.

4.2 Kõik Tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

4.3 Teenusepakkujal on õigus käesolevaid Tingimusi igal ajal muuta või täiendada, avaldades muudetud kasutustingimused Teenusepakkuja kodulehel (https://sustinere.ee/kasutustingimused)