Kliimamõju hindamisel räägitakse süsiniku jalajälje arvutamisest, mis võib olla veidi ekslik, sest mõju hindamisel ei hinnata ainult süsihappegaasi (CO2) vaid seitsme erineva kasvuhoonegaasi emissioonidest tulenevat mõju kokku ning tulemus antakse CO2-ekvivalendina. Süsiniku jalajälge saab arvutada peaaegu kõigele – tootele, teenusele, sündmusele, ettevõttele jne. Ettevõtte kliimamõju hindamine on oluline, sest annab kätte selged suunad süsiniku jalajälje vähendamiseks ja seab fookuse kõige olulisemale, et planeerida lühi- ja pikaajalisi eesmärke kliimamõju ja sellest
tulenevate riskide vähendamiseks.

Kliimamõju hindamisel jaguneb arvutatav mõjuulatus (inglise keeles scope) kolmeks:
a) otsesed emissioonid ettevõtte poolt omatud või kontrollitud allikatest;
b) kaudsed emissioonid tulenevalt sisseostetud energiast;
c) muud kaudsed emissioonid, mis pärinevad ettevõtte väärtusahelast

Mida Sustinere teeb?

  • Aitame kaardistada ja mõõta ettevõtte olulisemad kliimamõju allikad (nt energia- ja materjalivood, sisseostetud energia ja tooted/teenused jne) ning leiame igale sisendile ja väljundile (nt jäätmed) konkreetse mõjuväärtuse. Mõju hindamise ulatus lepitakse kokku koos kliendiga.
  • Kasutame tunnustatud andmebaase, asjakohast teaduskirjandust ning riiklikke inventuuraruandeid. Mõjufaktorite kasutamisel lähtume ettevõtte spetsiifikast, st leiame ettevõtte sisendile ja väljundile võimalikult täpsed ning asukohapõhised faktorid, mis aitavad tagada tulemuste parima realistlikkuse ning esinduslikkuse.
  • Organisatsiooni süsiniku jalajälje hindamisel lähtume rahvusvaheliselt tunnustatud ja enimkasutatud Greenhouse Gas Protocol standarditest ning juhistest.
  • Loome kliimamõju analüüsi lõpptulemuse raporti, mis annab ülevaate organisatsiooni süsiniku jalajälje suurusest ning selle jaotusest erinevate mõjukategooriate ja -allikate vahel.
  • Anname esmatasandi soovitused organisatsiooni kliimamõju vähendamiseks.

Vaata toote/teenuse keskkonnamõjude hindamist SIIT.