Case study: Utilitase jätkusuutlikkuse ja ESG aastaaruande koostamine

Blogi

Comment

Utilitas

Utilitase jätkusuutlikkuse ja ESG aastaaruande koostamine

Utilitas on Eesti energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitas on suurim taastuvenergia tootja Eestis. Sustinere on aidanud koostada Utilitase 2020. ja 2021. aasta tegevusaruandeid. See on olnud osa meie laiemast koostööst Utilitase jätkusuustlikkuse teemade eesmärgistamisel, keskkonnamõjude analüüsimisel ning läbipaistvuse suurendamisel.
Utilitas soovis viia oma iga-aastase raporteerimise tasemele, mis oleks kooskõlas parima praktikaga, kuidas üks ettevõte oma tegevusega kaasnevatest keskonna- ja sotsiaalsetest mõjudest peaks aru andma.
Elutähtsa teenuse pakkujana ning energiasektori ühe suurima tegijana Eestis on Utilitas avalikkuse suure tähelepanu all, mistõttu oli neile oluline rääkida huvigruppidele oma tegevuse mõjudest ja plaanidest terviklikult ja läbipaistvalt. Utilitast ei sundinud raporteerima regulatsioonid või muu ametlik nõue. Lisaks läbipaistvuse suurendamisele oli põhjaliku aastaaruande koostamine ka Utilitase omanike ootus.

EESMÄRK
Projekti eesmärk oli luua Utilitase aastaaruandele struktuur, aidata valida sobivaid mõõdikuid, kirjutada jätkusuutlikkuse ja ESG teemade sisu ning disainida aruande eesti- ja ingliskeelsed versioonid.

TEGEVUSED

  1. Kontseptsiooni loomine - leppisime Utilitase juhatusega kokku aruande kontseptsiooni ja formaadi. Otsustasime mitte juhinduda ametlikult ESG aruandluse standarditest, ent võtta neist siiski eeskuju.
  2. Struktuuri loomine - analüüsisime Utilitase senist aruandluspraktikat ja pakkusime välja uue aastaaruande ülesehituse peatükkide ja teemade kaupa, mis koondab majandusaasta aruandes kokku äritegevuse ülevaate, ESG ja jätkusuutlikuse aspektide juhtimise ning finantstulemused.
  3. Kaardistasime, millised ESG ja jätkusuutlikkuse teemad on Utilitase tegevusvaldkonnas olulise mõjuga, et raporteerida (rahvusvahelise benchmarki, regulatsioonide, sektori suuniste ning hea tava kohaselt).
  4. Mõõdikute määramine -  soovitasime keskkonna- ja sotsiaalse mõju ning vastutustundliku juhtimistava (ESG) mõõdikuid (KPI) tulemuste/andmete raporteerimiseks.
  5. Sisu koostamine - Intervjueerisime Utilitase ettevõtete juhte ja valdkonnajuhte, et kaardistada juhtimispraktika ning möödunud aasta arengud. Kirjutasime ESG ja jätkusuutlikkuse peatükkide sisu ning viisime kokku Utilitase poolt kirjutatud äritegevuse ja finantsaruandega.
  6. Disainimine - kujundasime Utilitase visuaalse identiteediga aruande lõppversioonid – eesti ja inglise keeles, veebi- ning trükiversioonid.


PÕHISÕNUM
Kvaliteetse lõpptulemuse aluseks on ettevõtte tugev vabatahtlik motivatsioon sellise aruande koostamiseks, mitte kohustuse täitmine. Hea raporti loomiseks on vajalik kliendi enda pühendumine ja panus – sedasi kajastab raport kõige olulisemat sisu, asetab jätkusuutlikkuse ettevõtte äritegevuse võtmes täpsesse konteksti ning kõnetab sihtgruppe.

Välise partneri roll on aidata projekti koos hoida ja sihipäraselt lõpptulemuse suunas tüürida. Samuti hoolitseda, et midagi olulist ei jääks kahe silma vahele keskkonna- ja sotsiaalse mõju spetsiifiliste detailide korrektse käsitlemise ning ESG raporteerimise uute lähenemiste osas. Ja mõistagi vana tõde: alustada tuleb pigem varem, sest lõpus läheb detailide viimistlemisega muidu kiireks.


TULEMUS
Tulemuseks oli terviklik, põhjalik ja atraktiivse lugemist lihtsustava disainiga 2020 aastaaruanne, mis kirjeldab jätkusuutlikkuse konteksti ja olulisust Utilitase jaoks, aruandeaasta tegevus ja tulemusi ning edasisi ambitsioone ESG ja jätkusuutlikkuse teemadel. 2021. aasta raportis aitasime ülesehitust edasi arendada, sisu täiendada ja uusi vajalikke vaatenurki lisada.


„Utilitas otsustas viia iga-aastase aruandluse järgmisele tasemele, mis kajastab senisest laiemalt meie lähenemist lisaks keskkonnalastele teemadele ka vastustustundliku ettevõtluse põhimõtetele laiemalt. Hindame kõrgelt Sustinere panust sellesse protsessi. Kompetentse välise koostööpartneri kaasamine tõi kahtlemata juurde uusi vaatenurkasid ja arvamusi, mis kokkuvõttes viisid ka parema lõpptulemuseni kui ainuüksi oma peaga neid teemasid lahates oleks olnud võimalik saavutada.

ESG valdkond on kiirelt arenev ja üha olulisemaks muutuv teema ning küsimus ei ole mitte ainult kaasagese aruandluse juurutamises vaid ka kogu selle temaatika laiem lahti mõtestamine ja konteksti paigutamine – ka siin hindame koostööd Sustinerega kõrgelt.“ - Priit Brus, Utilitase finantsjuht


PROJEKTIJUHT JA TIIM: Marko Siller 
(2020. a projektijuht), Markus Kivimägi (2021. a projektijuht, ESG aruandluse ekspert), Taavi Vaasma (keskkonnaekspert), Madis Kivi (disainer)

Add a comment

Email again: